Rehabilitació amb bioconstrucció a Ca la Eli

  • inici  2019
  • promotora   Particular
  • lloc   La Roca del Vallès

bioconstrucció, càlcul estructural, eficiència energètica, rehabilitació i reforma

Reforma integral d’un edifici destinat a ús auxiliar agrícola per transformar-lo en un estudi, taller de teràpies alternatives i naturals.

El projecte s’ha realitzat amb especial cura sobre l’ús de materials naturals i posant especial èmfasi a l’eficiència energètica. A més de fixar la mirada en l’aprofitament dels elements constructius originals procurant generar la mínima quantitat de residus. Originalment es tractava d’un edifici d'estructura muraria vista de bloc de formigó i sostre de fibrociment sobre biguetes de formigó armat.

En primer lloc s’ha realitzat una substitució de la coberta existent de fibrociment per una de nova amb estructura de fusta vista, aïllada per l’exterior amb fibra de fusta.

S’ha calculat l’edifici perquè tingui un consum gairebé zero, disposant les obertures principals al sud, protegides per un porxo de fusta i potenciant la ventilació creuada. S’ha extradossat tot l’envolupant amb aïllament insuflat de cel·luosa, i s’ha revocat tot l’interior amb terra crua que amb 3 cm aporta inèrcia tèrmica i té propietats higroscòpiques que permeten transpirar i regular la humitat de l’ambient.

Per tal d’escalfar la casa a l’hivern s’ha construït una estufa eficient de massa tèrmica tipus Rocket de 8m de banc, que s’aprofita per a crear un espai de sauna al bany i a una de les estances tancades.

Es tracta doncs d’un projecte de rehabilitació integral on s’ha procurat l’ús de materials naturals, sans i amb molt baixa petjada ecològica, com la fusta, la cel·lulosa, i la terra crua minimitzant l’enderroc aprofitant al màxim les pre-existentències.

Pel projecte s’ha col·laborat amb Tres Tocs per la realització de la coberta de fusta, Defango pels revocs de terra interiors, i Arts amb caliu per l’estufa de massa tèrmica. Les fotografies han estat realitzades per Arbe.

·

Col.laboradores

Projectes relacionats