Reforma interior d’habitatge amb escala de connexió a Valldoreix

  • inici  Març 2018
  • promotora   Slívia i Gus
  • lloc   EMD de Valldoreix, Sant Cugat del Vallès

càlcul estructural, eficiència energètica, rehabilitació i reforma

El projecte consisteix en la reforma d’un habitatge unifamiliar aïllat situat a Valldoreix. L’habitatge es troba situat en una parcel·la orientada a sud amb accés des del carrer Sant Francesc i amb un desnivell a l’espai exterior de la parcel·la format per diverses terrasses.

Per tal de millorar els usos i repensar els diferents espais de l’habitatge es decideix connectar a través d’una escala interior la planta baixa i la planta -1. Per a poder materialitzar aquesta connexió es replanteja la distribució de la planta baixa per complet fent una nova distribució i suprimint alguns dels espais existents.

A nivell constructiu, s’ha reforçat l’estructura existent amb reforços metàl·lics per tal de poder suportar les càrregues del forat del forjat i l’escala projectada. Els materials emprats per a la materialització de l’escala han estat ferro i fusta.

L’escala està formada per 2 trams. El primer tram s’ha dissenyat amb un aspecte massís, de manera que es pugui utilitzar com emmagatzematge de la planta -1. El segon tram s’ha concebut amb una aparença lleugera per tal que l’impacte a l’espai fos menor i poder permetre el pas de la llum a través de l’escala. Seguint aquest criteri, s’ha augmentat l’obertura en façana i incorporat una porta corredissa translúcida per potenciar aquest efecte de llum.

A la planta superior, el projecte ha repensat els usos de les estances millorant la connexió entre aquests. També, s’ha trasdossat i aïllat les façanes i s’ha instal·lat un sistema de climatització per tal de millorar el confort climàtic de l’habitatge.

Les fotografies de l'estructura han estat realitzades per arbe.

·

Col.laboradores

Projectes relacionats