Reforma i reforç estructural d’un habitatge a l’Hospitalet

  • inici  Abril 2019
  • promotora   Laura i Federico
  • lloc   L’Hospitalet del Llobregat

càlcul estructural, eficiència energètica, rehabilitació i reforma

Hem col·laborat amb l’arquitecte Federico Marani en la rehabilitació i el reforç estructural de la seva nova llar a l’Hospitalet del Llobregat. Es tracta d’un edifici construït l’any 1932 amb estructura de murs de càrrega amb forjats de bigues de fusta massissa i revoltons de formigó insitu originalment coberts per un fals sostre de canyís.

L’edifici presentava esquerdes i fissures als forjats i la façana, i a la galeria; a més el projecte de nova distribució interior requeria enderrocar certs envans que amb el pas dels anys havien entrat en càrrega i conseqüentment calia reforçar el forjat amb dues bigues trenca-llum. També s’han modificat algunes obertures a l’interior d’illa.

S’han conservat les peces del paviment hidràulic original fabricat a La Torrassa (L’Hospitalet) que ha estat recuperat per les promotores i s’han adaptat a la nova distribució. Aquesta permet l’entrada de la llum als espais interiors, i la ventilació creuada que no era possible amb la original. També s’han canviat les finestres exteriors per unes de noves de fusta massissa per millorar l'eficiència energètica de l’habitatge amb materials de baixa petjada ecològica i s’han enderrocat els fals sostres per a recuperar les bigues i els revoltons originals.

Finalment l’arquitecte i promotor Federico ha dissenyat les portes i els mobles de fusta a mida i ha escollit un enrajolat especial per a cada ambient on destaquen les rajoles Murcianes tradicionals de la Galeria.

Les fotografies han estat realitzades per arbe.

·

Col.laboradores

Projectes relacionats