Reforma econòmica d’una casa unifamiliar situada a Valldoreix

  • inici  2021
  • promotora   Particular
  • lloc   EMD Valldoreix - Sant Cugat del Vallès

càlcul estructural, eficiència energètica, rehabilitació i reforma

L'objectiu del projecte és aprofitar millor els espais i la millora energètica d'aquesta casa unifamiliar situada a Valldoreix. Aquest projecte ha estat realitzat en col·laboració amb el constructor Martin Sánchez.

La casa originalment va estar construïda per fer-se servir als estius i presenta diferents fases de construcció. La seva distribució inicial, responia a l'ús parcial que es donava originalment, orientant les millors estances cap al nord de l'habitatge i relegant la planta primera (sota coberta) a usos mes secundaris i molt subdividits. Així mateix, l'escala presentava una accessibilitat dificultosa, segurament deguda a les diferents fases de construcció.

El projecte té la finalitat principal de millorar energèticament la casa, per poder donar resposta a l'ús diari durant tot l'any; i redistribuir els espais per aconseguir una distribució òptima segons les possibilitats existents. D'aquesta manera, es planteja que la planta primera albergui totes les habitacions necessàries; proposant una distribució que també pugui donar resposta a l'evolució en el temps dels fills de la parella.

Es planteja la introducció d'un bany a la planta primera, que s'aprofita per a redistribuir les estances. Així mateix, es proposa una separació entre habitacions flexible, realitzada amb mobiliari, per una banda, i el bany per l'altre com a element separador; mantenint un espai central de joc entre les habitacions. També es planteja que l'habitació principal, estigui separada amb una porta corredissa que permet, quan està oberta, recuperar les visuals existents.

La planta baixa es planteja com l'espai dels usos comunitaris. Es reorienta totes les estances de planta baixa, per poder aprofitar la llum de sud. D'aquesta manera s'enderroca una construcció auxiliar posterior que presentava moltes deficiències situada a la banda sud-est i se situa la cuina-menjador relacionada amb la façana sud. També es connecta visualment la sala amb aquesta estanca de cuina menjador. Per últim, es planteja un porxo a la façana sud-est per tal de poder donar una millor protecció solar per l'estiu.

A nivell d'intervencions energètiques es realitzen millores, afegint aïllament interior a tota la coberta, canviant els vidres de les fusteries per altres d'altes prestacions. També es duen a terme dos banys nous, amb millora de l'estalvi de caudal i es milloren les instal·lacions tèrmiques, amb la col·locació d'una estufa d'alta eficiència.

Per tal d’aconseguir que la reforma tingui una baixa repercussió econòmica s’ha optat per treballar amb l’autoconstrucció assistida en determinades fases del procés constructiu, a més s’ha realitzat les instal·lacions vistes per evitar regates i s’ha emprat materials reciclats, així com mobiliari fic de segona mà com ara la cuina o els aparells sanitaris.

Gràcies al disseny de les solucions constructives realitzades amb la participació activa de les usuàries, s'ha aconseguit rehabilitar energèticament i millorar la qualitat de vida de les usuàries d'aquest espai.

Fotografies realitzades per Arbe.

Projectes relacionats