Projecte executiu de la reforma del nou Espai d’Entitats al barri del Raval

  • inici  Setembre 2017
  • promotora   BIMSA / Districte de Ciutat Vella
  • lloc   Barcelona

càlcul estructural, eficiència energètica, rehabilitació i reforma

El projecte consisteix en la reforma i millora de distribució i eficiència energètica d’uns locals situats en planta baixa i planta primera al carrer St. Oleguer. Consisteix en l’adequació de l’espai per donar resposta al programa funcional definit per les futures entitats usuàries. Aquestes són l’Associació intercultural Diàlegs de dona, l’Associació de Dones Marroquines i l’Associació de veïns i veïnes Illa Robador. L’objectiu principal és generar diferents espais de trobada, reunió i per a la realització de tallers i activitats obertes al públic.

L’accés principal es realitza pel carrer St. Oleguer en l’obertura més propera al carrer Marqués de Barberà. Des d’aquest punt s’accedeix a l’espai distribuïdor de doble alçada que comunica amb la planta primera de l’equipament.

A la planta baixa es distribueixen els espais a través d’un passadís posterior per poder absorbir les irregularitats de la pròpia planta. D’aquesta manera s’aconsegueixen espais més aprofitables on es col·loquen les sales polivalents obertes a façana.

A la planta primera la distribució es fa amb un passadís que recorre tot el llarg de la planta i a través del qual s’accedeix a les diverses aules amb façana al pati interior d’illa.

Es plantegen espais de descans i trobada on les diverses usuàries puguin compartir les seves experiències fora dels espais d’activitats. Aquests espais comunitaris es situen en punts entremitjos dels passadissos de les dues plantes per a trencar amb un ritme massa continu i llarg. El paviment es continu però amb un canvi de color per a dotar de major calidesa a l’espai. Es projecta un banc de fusta corregut, resgistable i empotrat per a aprofitar els retranqueixos dels paraments.

Degut a la variabilitat d’usos i necessitats dels diversos espais, es plantegen les aules amb possibilitat de ser utilitzades com a zona única polivalent i com a sales independents. Solució utilitzada tant a planta baixa en les dues aules d’activitats com a planta primera en les aules d’activitats i la cuina-office amb una possible aula de suport.

Les fotografies han estat realitzades per arbe.

·

Col.laboradores

Projectes relacionats