Estudis previs arquitectònics per cooperativa d’habitatge a Vallcarca

  • inici  Juny 2019
  • promotora   Ruderal, associació per a la promoció de cooperatives d’habitatge
  • lloc   Vallcarca, Barcelona

accés a l'habitatge, obra nova, participació

Vallcarca és un territori de la ciutat de Barcelona que pateix les conseqüències del planejament urbanístic del Pla General Metropolità i les seves modificacions posteriors. Com a col·lectiu situat a aquest barri, destinem part dels nostres esforços a col·laborar amb espais veïnals de confluència per tal de procurar un futur millor pel barri que habitem.

D'aquesta manera, s'ha aconseguit la modificació del planejament vigent al territori situat als entorns dels carrers de Farigola, de Cambrils, de Calendau, de Gustavo Adolfo Bécquer i de l'avinguda i el viaducte de Vallcarca. A causa d'aquesta modificació, es va demanar des de diferents entitats del barri que part dels nous edificis que es construiran estiguin destinats a habitatge protegit amb destí social; concretant a cooperatives d'habitatge amb cessió d'ús.

Per tant, durant maig i juny de 2019, Voltes conjuntament amb Perviure vam desenvolupar unes propostes inicials d'avantprojecte per a la cooperativa d'habitatge Ruderal, a l'espai on se situarà l'edifici plurifamiliar que dóna façana al carrer Gustavo Adolfo Bécquer.

L'objectiu principal va ser realitzar dues propostes arquitectòniques d'edifici plurifamiliar per 27 habitatges i la seva valoració econòmica. Per una banda, es va proposar un edifici amb pati interior; i per una altra banda, un edifici amb passarel·la.

La metodologia emprada es va basar a incloure tota la informació recollida de forma participativa en sessions prèvies amb les persones que formen part de Ruderal, aconseguint d'aquesta manera una primera idea de quines tipologies d'habitatge s'imaginaven els futurs habitants així com la quantitat i tipologies d'espais compartits, entre altres criteris.

Els resultats obtinguts de les sessions col·lectives van ser molt enriquidors i van suposar un primer pas en el camí cap a la materialització i convivència de la cooperativa d'habitatge.

·

Col.laboradores

Projectes relacionats