Rehabilitació energètica a casa na Brenda i na Clara

 • inici  2020
 • promotora   Particular
 • lloc   Vila de gràcia, Barcelona

eficiència energètica, rehabilitació i reforma

La rehabilitació energètica a casa de na Brenda i na Clara és una mostra de l'arquitectura vernacular d'habitatges unifamiliars de planta baixa del barri de Gràcia. Aquest habitatge construït al voltant de principis del segle XX, presentava les característiques pròpies de les edificacions de l'època: habitatge en planta baixa amb segregació d'espais articulats per un passadís central, pati privat interior d'illa i una terrassa al llarg de la coberta de l'edifici.

A nivell constructiu, es caracteritza per tenir mitgeres executades amb pedra natural i maó massís a la part superior dels murs, així com bigues de fusta de petita secció transversals entre mitgeres. Aquest habitatge en concret, està composat per 2 volums de diferent alçada, el cos principal amb accés des del carrer i un cos d'alçada i superfície inferior amb sortida al pati interior.

La reforma ha tingut com a objectiu principal la millora de l'eficiència energètica i la salubritat a través de les següents estratègies:

  Adaptar la distribució en planta a les necessitats de les usuàries eliminant el passadís central, creant una franja de serveis (lavabo i vestidor) a la part amb menys il·luminació natural i fent els espais amb contacte a les façanes més diàfans per fomentar la ventilació i l'asolellament natural.
  Potenciar l'entrada de llum exterior i l'escalfament de l'habitatge a l'hivern a través d'ampliar les obertures de les façanes amb orientació sud i creant una claraboia a la coberta per facilitar l'extracció d'aire calent a l'estiu i millorar la ventilació creuada
  Millorar l'hermeticitat de l'edifici trasdossant façanes i coberta amb aïllant tèrmic i incorporant un sistema de terra radiant al paviment per equilibrar el contrast higrotèrmic entre interior i exterior

  Recuperar la materialitat de les mitgeres amb la seva textura original per tal de permetre la transpirabilitat dels murs i evitar condensacions d'humitat a les parts amb menys ventilació
  Recuperar la volumetria del pati al seu estat original enderrocant la construcció lleugera existent i creant un espai exterior que permet millorar l'asolellament i la ventilació interior de l'habitatge així com la qualitat de l'aire a través d'augmentar la presència de verd.

Una de les dificultats que s’han resolt gràcies a la diagnosi estructural prèvia realitzada, és la protecció de bigues de fusta afectades per la presència de tèrmits a la major part de la coberta. Per aquest motiu, s'ha procedit a la substitució total de les bigues de fusta del volum inferior i a la resta de l'habitatge, s'han tractat i reforçat estructuralment per no suposar un risc per a l’habitatge. També, s'ha aprofitat l'alçada original per ubicar un altell, a la part superior de la cambra higiènica i el vestidor, amb asolellament i ventilació natural gràcies a la instal·lació d'una claraboia a la coberta.

Gràcies al disseny de les solucions constructives i ecològiques realitzades amb la participació activa de les usuàries en tot el procés d'obra, s'ha aconseguit rehabilitar energèticament i millorar la salubritat d'un habitatge que inicialment presentava carències que posaven en risc la seguretat i la salubritat de les usuàries.

Fotografies realitzades per Arbe.

·

Col.laboradores

Projectes relacionats