Auditoria de millora de l’accessibilitat a l’espai públic per l’Ajuntament de Barcelona

  • inici  Setembre 2016
  • promotora   Ajuntament de Barcelona
  • lloc   Barcelona

estudis de l'espai urbà

El treball realitzat consisteix en la recopilació de dades i redacció d’un manual de bones pràctiques en aplicació de la Normativa d’Accessibilitat en l’espai públic al municipi de Barcelona.

Per exposar aquestes pràctiques, s’ha realitzat un anàlisi exhaustiu del compliment de la normativa en diferents actuacions i obres de la ciutat de Barcelona, posteriors al 2010,. Aquest treball es recull en quaranta fitxes tècniques que descriuen la intervenció de manera gràfica i escrita. En un mapa general de tot el municipi de Barcelona es presenta la ubicació de totes les fitxes, ubicades en gairebé tots els barris. Cada fitxa ha estat numerada amb un codi propi de dues xifres, on el primer correspon a l’ordre dels elements i la seva classificació per grups, i el segon correspon al districte de Barcelona on està ubicat.

Per tal de reconèixer i poder fer una descripció tècnica detallada dels diferents paviments podotàctils utilitzats en les actuacions, s’ha elaborat una fitxa general resum de tots ells. En aquesta, apareixen les exigències que demana la Normativa de la UNE que han de complir els paviments i un resum dels diferents tipus que s’han trobat en les intervencions analitzades, destacant quins compleixen certs aspectes de la normativa i quins no.

                                 

·

Col.laboradores