Acompanyament tècnic per a aconseguir un contracte de masoveria urbana

  • inici  Desembre 2018
  • promotora   Masover
  • lloc   Santa Maria de Martorelles

accés a l'habitatge, rehabilitació i reforma

Algunes companyes de Voltes van estar treballant en la promoció de la masoveria urbana gràcies a una beca obtinguda l'any 2010 de la Universitat Politècnica de Catalunya. Durant el desenvolupament d'aquesta, es va col·laborar amb la Cooperativa Integral Catalana en la realització d'una oficina que facilités la gestió entre propietaris i habitants a la ciutat de Barcelona. Aquesta iniciativa buscava la generació d'habitatge assequible, la dinamització i activació de l'oferta d'habitatges buits i l'acompanyament dels futurs usuaris.

Durant els últims mesos de 2018 ens va arribar l'encàrrec de realitzar l'acompanyament tècnic per a poder aconseguir un contracte de masoveria urbana d'un habitatge situat dins d'un antic complex rural a Santa Maria de Martorelles, que segons el cadastre, data de l'any 1900.

L'acompanyament tècnic va consistir en diverses tasques. Primer de tot, es va realitzar una primera visita a l'habitatge, que estava en desús des de fa 80 anys; conjuntament amb els propietaris i el futur usuari. En segona instància, es van realitzar, sobre la base d'una diagnosi prèvia, els plànols de l'estat actual com de l'estat reformat; així com un pressupost d'execució material de les millores necessàries; diferenciant clarament entre el cost de la mà d'obra del cost de materials per a poder finalment realitzar una proposta per fases de les millores a fer per part del futur masover; aconseguint d'aquesta manera una cessió per 15 anys.

L'habitatge és una casa entre mitgeres, que presenta la manera de construcció tradicional, a base de maó ceràmic manual i bigues de fusta amb revoltons ceràmics i acabat de teula, conservant detalls dignes de ser restaurats.

El contracte de masoveria ha estat possible també gràcies a la col·laboració de l'associació la MULA (Masoveria Urbana per la Llar Alternativa).

·

Col.laboradores

Projectes relacionats