Acompanyament tècnic a l’AVV de Torre Baró

 • inici  Setembre 2017
 • promotora   FAVB
 • lloc   Torre Baró, Nou Barris, Barcelona

acompanyament veïnal

El barri de Torre Baró està situat al límit del Parc Natural de Collserola a l'extrem Nord de Barcelona. Es tracta d'un dels barris més castigats per l'abandó de l'administració i els diferents plans urbanístics i modificacions del PGM de Barcelona.

Treballem a través de la Federació d'Associació de Veïns de Barcelona (FAVB) en col·laboració amb l'Associació de Veïns de Torre Baró (AVV Torre Baró), per assessorar a aquesta entitat i al veïnat de Torre Baró per a poder entaular un diàleg fluid i productiu amb l'administració. L'objectiu d'aquesta col·laboració és transmetre les peticions del veïnat a les administracions competents i generar contingut i documentació propositiva per impulsar les millores necessàries al barri.

Aquest és un projecte de llarg recorregut que es va iniciar al 2017 i en el qual s’han anat treballant diversos àmbits segons les necessitats i possibilitats en cada moment:

  AFECTACIONS URBANÍSTIQUES: informació i acompanyament al veïnat sobre les afectacions urbanístiques vigents per generar nous canals de comunicació amb l’administració i arribar a resolucions dels diversos casos.

  HABITATGE: diagnosi i formació en matèria d’habitatge i condicions mínimes d’habitabilitat per a garantir l’accés a l’habitatge digne de totes les persones.

  MOBILITAT: anàlisi dels diversos carrers, la topografia de la zona i les necessitats del veïnat. A través d’aquest anàlisi s’han realitzat propostes de seccions de carrers en base a la mobilitat de vianants i de vehicles, i garantint l’accés al transport públic a totes les zones.

  ACCESSIBILITAT UNIVERSAL: en situem en una zona amb una població molt envellida i amb una topografia molt marcada. Ha estat imprescindible prendre consciència d’aquestes necessitats i plantejar propostes i seccions de carrer que garanteixen la circulació dels vianants de manera segura i accessible.

  EQUIPAMENTS I COMERÇ: anàlisi de l’estat actual i de les necessitats i desitjos del veïnat, i propostes de nous nodes d’activitats.

  ESPAI PÚBLIC: anàlisi dels espais públics actuals i propostes de nous espais que donin resposta a les diverses identitats i proposta de nous passeigs de relació amb el verd.

De manera transversal a tots els àmbits exposats s’ha treballat l’apoderament del veïnat dotant d’eines d’anàlisi i de propostes, formació en matèria de sostenibilitat i accessibilitat universal i conservació del patrimoni, no només l’arquitectònic si no també el social, simbòlic, natural..., entre d’altres.

Sota la premissa "Cap veí ni veïna més fora del barri", volem revertir la situació de desolació, desemparo i inseguretat jurídica que els plans urbanístics han generat al llarg del temps. Es treballa concretament per impulsar una nova mpgm que reconegui la realitat física en tot l'àmbit de Torre Baró i per la millora de la mobilitat en transport públic i a peu, per aconseguir un barri més accessible.

Tota la informació és accessible a través del web de la comissió d'urbanisme de l'AVV de Torre Baró

·

Col.laboradores