Acompanyament tècnic al veïnat dels 3 Turons

 • inici  Setembre 2019
 • promotora   PHATT
 • lloc   Districtes de Gràcia i Horta-Guinardó, Barcelona

acompanyament veïnal

El parc dels Tres Turons es troba entre els districtes de Gràcia i Horta-Guinardó de la ciutat de Barcelona. Es tracta de tres turons pertanyents a la serra del Litoral que s'avancen en la plana de Barcelona des de la serra de Collserola, i que formen una privilegiada balconada amb vistes a tota la ciutat.

Durant quasi 70 anys aquesta zona ha patit diverses modificacions respecte al planejament urbanístic que li és d’afectació. Ha estat una zona molt castigada per l'abandó de l'administració, en referència a l’accés a uns serveis mínims i l’afectació dels diferents plans urbanístics.

El primer planejament aprovat és el Pla Comarcal de 1953, en què es qualifica una gran superfície com a zona verda. Al 2011 es va aprovar la Modificació del PGM en l’àmbit dels Tres Turons, planejament vigent i basat en el Pla General Metropolità de 1976 on bàsicament el sòl està qualificat com a parc urbà o de zona de renovació urbana en transformació cap a parc. En aquesta modificació de planejament, l’Ajuntament de Barcelona va desafectar uns 400 habitatges de l’àmbit però tot i així, part del veïnat considera que va ser un procés insuficient i sense prou participació ciutadana real. En els últims 4 anys l’administració ha activat de nou algunes fases d’aquest planejament ja que el pla no s'ha realitzat íntegrament, en part per la resistència d'algunes associacions veïnals, ja que el projecte definitiu preveu l'enderrocament de quasi 300 edificis d'habitatges més.

Treballem a través de la Plataforma d’Habitatges Afectats dels 3 Turons (PHATT) en representació d’una part del veïnat de la zona, per assessorar tècnicament a aquesta entitat i al veïnat per tal d’entaular un diàleg fluid i productiu amb l'administració. L'objectiu d'aquesta col·laboració és transmetre les peticions del veïnat a les administracions competents i generar contingut i documentació propositiva per impulsar les millores necessàries als barris afectats. Aquest és un projecte de llarg recorregut que es va iniciar al 2019 i en el qual s’han anat treballant diversos àmbits segons les necessitats i possibilitats en cada moment:

  AFECTACIONS URBANÍSTIQUES: Ens situem en una zona on en general el veïnat ha estat poc informat sobre les afectacions o desafectacions dels seus propis habitatges. Hem informat i acompanyament al veïnat sobre les afectacions urbanístiques al llarg dels anys i les vigents per generar nous canals de comunicació amb l’administració.

  HABITATGE: diagnosi i formació en matèria d’habitatge i condicions mínimes d’habitabilitat per a garantir l’accés a l’habitatge digne de totes les persones.

  MOBILITAT: anàlisi d’alguns carrers, topogràfic i de necessitats del veïnat, per a generar propostes concretes per a garantir la circulació de vianants de manera segura i accessible.

  ESPAI PÚBLIC: anàlisi dels espais públics actuals i propostes de millora i creació de nous espais de relació amb el verd.

De manera transversal a tots els àmbits exposats s’ha treballat l’apoderament del veïnat dotant d’eines d’anàlisi i de generació de propostes, formació en matèria de sostenibilitat i accessibilitat universal i conservació del patrimoni, no només l’arquitectònic si no també el social, simbòlic, natural..., entre d’altres.

Sota la premissa "Cap veí ni veïna més fora del barri", volem revertir la situació de desemparo i inseguretat jurídica que els plans urbanístics han generat al llarg del temps a través d’una primera fase d’informació al veïnat sobre la seva situació i exigir a l’administració nous canals de comunicació per a garantir la participació i la representativitat de la població en la futura presa de decisions.

·

Col.laboradores